Politica De Confidentialitate

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

I. Identitate operator: Cabinet Ortodontic Dr. Ayman

II. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în vederea îndeplinirii următoarelor scopuri: 1. acordarea asistenței medicale stomatologice și monitorizarea stării de sănătate orală;
2. conformarea cu cerințe legale (cum ar fi, fără ca enumerarea să fie limitativă, obligații de completare a evidențelor și formularelor specifice – consimțământ pacient informat, chestionar evaluare stare de sănătate, fișă stomatologică/fișă de observație, formulă dentară, solicitări consult, scrisoare medicală, bilet de trimitere, fișa unică de raportare boli transmisibile, obligații de arhivare, fiscale, contabile etc.); 3. înregistrarea efectuării serviciilor de specialitate și decontarea acestora;
4. monitorizarea accesului persoanelor în unitatea sanitară, al asigurării securității spațiilor și bunurilor unității sanitare, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediul operatorului (în cazul în care unitatea sanitară utilizează supravegherea prin mijloace video);
5. comunicarea informărilor privind activitatea operatorului prin poștă electronică, telefon, sms. În cazul în care prelucrarea se efectuează în baza consimțământului acordat de persoana vizată, acesta poate fi retras în orice moment.
III. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul:
1. îndeplinirii unor obligații legale (cum ar fi cele prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările sau completările ulterioare; HG nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare și de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile; dacă este aplicabil – actele normative prin s-au aprobat pachetele de servicii și Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate);
2. executării unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
3. îndeplinirii unor sarcini care servesc unui interes public;
4. protejării intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
5. intereselor legitime urmărite de operator (cum ar fi comunicarea informărilor privind activitatea operatorului prin poștă ori prin poștă electronică/telefon/sms dacă acestea au mai fost transmise anterior prin aceste mijloace – obligatoriu cu posibilitatea persoanei vizate de a se dezabona; monitorizarea accesului persoanelor în unitatea sanitară, al asigurării securității spațiilor și bunurilor unității sanitare, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediul unității sanitare – în cazul în care se utilizează supravegherea prin mijloace video; alte interese legitime urmărite identificate punctual)
6. consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
IV. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:
– nume, prenume, cod numeric personal, data nașterii, vârstă, sex, adresă domiciliu/reședință, număr de telefon, e-mail, ocupația, loc de muncă, nivel de studii, serie și număr carte de identitate sau, dupăcaz, certificat de naștere, semnătură olografă, imagine;
– date despre starea de sănătate actuală, istoric medial, imaginea persoanei vizate;
– informații despre stilul de viață.

V. De regulă, datele cu caracter personal colectate nu se divulgă în lipsa consimțământului persoanei vizate,

însă pot fi comunicate astfel de date, în baza și în limita obligațiilor stabilite de lege în sarcina operatorului, după cum urmează, fără ca enumerarea să fie limitativă:

– Ministerului Sănătății și structurilor subordonate acestuia, inclusiv direcțiilor de sănătate publică; – Casei naționale de asigurări de sănătate și structurilor teritoriale ale acesteia,
– altor autorități/instituții publice din domeniul sănătății și asigurărilor sociale de stat;
– instituțiilor/autorităților cu atribuții în domeniul ordinii publice, securității naționale și justiției;

– direcțiilor de asistență socială și protecția copilului și altor instituții din domeniul asistenței sociale; – Colegiului Medicilor Dentiști din România și/sau colegiilor teritoriale din cadrul acestuia;
– societăților de asigurare – art. 40 alin. (1) Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie – este necesar consimțământul persoanei vizate.

VI. Persoana vizată este obligată să furnizeze datele cu caracter personal prevăzute de lege pentru a putea fi îndeplinite cerințele referitoare la obținerea consimțământului pacientului informat (cu excepția situațiilor precizate în legislație), întocmirii evidenței medicale și a asigurării asistenței stomatologice, în caz contrar neputând fi posibilă furnizarea serviciilor de specialitate.

VII. Datele cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate la punctul 3, cât și ulterior, în conformitate cu politicile interne și obligațiile legale care revin operatorului.
VIII. În condițiile prevăzute de RGPD, persoana vizată are următoarele drepturi:

1. dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate; 2. dreptul la rectificare;
3. dreptul la ștergerea datelor;
4. dreptul la restricționarea prelucrării;

5. dreptul la portabilitatea datelor;
6. dreptul la opoziție;
7. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
IX. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de lege se va transmite operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, cu precizarea datelor de identificare (în mod obligatoriu – numele, prenumele și domiciliul/reședința, precum și, opțional – e-mail-ul solicitantului) către: Awwad s Orthodontics, cu mențiunea în atenția Responsabilului cu protecția datelor (în situația în care este desemnată o astfel de persoană) ori prin poștă electronică la adresa: Awwad s Orthodontics (sau fax, dacă este disponibil).
Cererea poate fi depusă și personal la sediul/punctul de lucru al operatorului.
În cerere se va menționa dacă se dorește ca informațiile să fie comunicate prin poștă la o anumităadresă sau e-mail (opțional).
Înainte de a da curs oricărei cereri având ca obiect exercitarea drepturilor prevăzute de RGPD, operatorul își rezervă dreptul de a verifica identitatea solicitantului, pentru a se putea asigura căsolicitarea provine din partea acestuia. (opțional)
Notă: Drepturile prevăzute de lege se asigură, de principiu, gratuit. În vederea limitării abuzurilor, se pot adopta politici proprii, inclusiv costuri asociate – în acest caz este recomandat să fie prezentate politicile în cauză, inclusiv precizate costurile.
X. În condițiile prevăzute de lege, persoana vizată are dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a se adresa justiției. Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pot fi consultate pe website-ul instituției: www.dataprotection.ro.

FĂ O PROGRAMARE